Integrale veiligheid

Veiligheid is in onze samenleving van groot belang en van oudsher een kerntaak van de overheid...
Lees meer >>

Keurmerk Veilig Ondernemen

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal...
Lees meer >>

Arbo en Veiligheid


Lees meer >>

Subsidie voor beveiliging

Maak gebruik van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven en laat een beveiligingsscan uitvoeren...
Lees meer >>Veilig Werken

De doelvoorschriften die door de overheid worden gesteld staan in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken over hoe deze doelen worden bereikt en op peil gehouden. Deze afspraken worden veelal op branche- en sectorniveau in een arbocatalogus vastgelegd en goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie ziet er op toe dat werkgevers en werknemers de wetgeving naleven. 

 

Wilt u weten of er voor uw branche of sector een goedgekeurde arbocatalogus is? Kijk dan voor een overzicht hiervan op www.arboportaal.nl.

 

Arbobeleid

De bescherming van werknemers tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk is gebaseerd op een stelsel van toezicht, wet- en regelgeving, handhaving en voorlichting. Wij helpen werkgevers en werknemers om de eigen verantwoordelijkheid op te pakken en te komen tot een adequaat arbeidsomstandighedenbeleid. Wij dragen zorg voor het opstellen en uitvoeren van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie en het Plan van Aanpak, een Bedrijfshulpverleningsplan, Bedrijfsnoodplan en Ontruimingsplan(en).

 

Risico Inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Een belangrijk instrument om veiligheids- en gezondheidsrisico’s aan te pakken is de RI&E. Elke werkgever is verplicht om een RI&E op te stellen en schriftelijk vast te leggen welke risico’s er in het bedrijf zijn. Ook moet in een Plan van Aanpak (PvA) worden aangeven wanneer en welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel als mogelijk te verminderen. Bij het opstellen van een RI&E en PvA maken wij, indien mogelijk, gebruik van het RI&E instrument uit uw branche of sector.

 

Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan)

Het is belangrijk om voorbereid te zijn op noodsituaties. Het BHV-plan biedt een structuur die bedrijven helpt hierop voorbereid te zijn. De werkgever is primair verantwoordelijk voor de BHV binnen het eigen bedrijf. Het aantal BHV-ers is maatwerk. BHV-ers moeten zo snel mogelijk na de melding van een brand of ongeval kunnen optreden. Hun inzet duurt tot het moment dat professionele hulpverleners arriveren en de BHV-inzet overnemen. Bij het opstellen van een BHV-plan hanteren wij de Nederlandse norm NEN 4000 (Bedrijfshulpverlening).

 

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is nodig om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen bij calamiteiten. De ontruiming van gebouwen is één van de eisen van de Arbowet. Ook in het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) wordt een ontruimingsplan geëist indien een brandmeldinstallatie aanwezig is. Het ontruimingsplan is een dynamisch document en moet regelmatig worden getoetst aan de praktijk. Bij het opstellen van ontruimingsplan(en) hanteren wij de in juni 2010 gepubliceerde Nederlandse norm NEN 8112 (Leidraad voor ontruimingsplannen).