Integrale veiligheid

Veiligheid is in onze samenleving van groot belang en van oudsher een kerntaak van de overheid...
Lees meer >>

Keurmerk Veilig Ondernemen

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal...
Lees meer >>

Arbo en Veiligheid


Lees meer >>

Subsidie voor beveiliging

Maak gebruik van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven en laat een beveiligingsscan uitvoeren...
Lees meer >>Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING EN UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Definities

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
MasterProjects: MasterProjects BV, gevestigd en kantoorhoudend te Almere.
Opdrachtgever: De opdrachtgever van MasterProjects, zijnde iedere (rechts)persoon die met MasterProjects een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgename(n).
Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van diensten door MasterProjects aan de opdrachtgever.
Artikel 2
2.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MasterProjects en zijn opdrachtgever.
2.2 Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel tussen MasterProjects en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.3 Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Masterprojects zijn aanvaard.
2.4 Alle aanbiedingen en offertes van MasterProjects zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3
De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt tot stand na ondertekening door opdrachtgever en Masterprojects. Aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke opdrachtbevestiging van MasterProjects als uit het feit dat MasterProjects uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4
4.1 MasterProjects is gehouden zijn diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de gedragscode en de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
4.2 Bij de uitvoering van diensten kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan.
4.3 MasterProjects maakt voor zijn diensten uitsluitend gebruik van openbare registers.
4.4 MasterProjects zal indien van toepassing aan de opdrachtgever schriftelijk rapport uitbrengen. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van MasterProjects afkomstig.
4.5 De informatie welke wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor de opdrachtgever. MasterProjects verschaft deze informatie onder voorwaarde dat betrokkene(n) door opdrachtgever is c.q. wordt geïnformeerd omtrent de werkzaamheden van MasterProjects. MasterProjects is niet aansprakelijk indien gegevens uit openbare registers niet (meer) op waarheid berusten.
4.6 MasterProjects is niet verplicht zijn informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

Zorgplicht

Artikel 5
Alle door MasterProjects geregistreerde persoongegevens worden conform de Wet Bescherming Persoongegevens verwerkt en opgeslagen.

Geheimhoudingsplicht

Artikel 6
6.1 MasterProjects is verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij de uitvoering van diensten bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.
6.2 MasterProjects legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel.
6.3 De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. 

Betaling

Artikel 7
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door MasterProjects aan te geven wijze.
7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaand overleg met MasterProjects facturen in termijnen te betalen.

Opschorting en ontbinding

Artikel 8
8.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is MasterProjects gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat MasterProjects tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
8.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met MasterProjects gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens MasterProjects te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is MasterProjects gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.
8.3 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat MasterProjects in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is MasterProjects gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. 

Aansprakelijkheid

Artikel 9
9.1 MasterProjects is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van MasterProjects en/of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
9.2 Indien MasterProjects ingevolge artikel 9.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
9.3 MasterProjects is nimmer aansprakelijk voor andere dan de in artikel 11.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

Vrijwaring

Artikel 10
10.1 De opdrachtgever vrijwaart MasterProjects voor aanspraken van derden, indien blijkt dat het aan onzorgvuldigheid van de opdrachtgever is te wijten, dat die aanspraken tegenover MasterProjects worden uitgeoefend.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Artikel 11
11.1 Op de overeenkomsten tussen MasterProjects en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad, onder voorbehoud van het recht van MasterProjects om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Slotbepaling

Artikel 12
Deze algemene voorwaarden van MasterProjects zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Vecht-, en Eemland.