Integrale veiligheid

Veiligheid is in onze samenleving van groot belang en van oudsher een kerntaak van de overheid...
Lees meer >>

Keurmerk Veilig Ondernemen

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal...
Lees meer >>

Arbo en Veiligheid


Lees meer >>

Subsidie voor beveiliging

Maak gebruik van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven en laat een beveiligingsscan uitvoeren...
Lees meer >>Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site.

 

Functioneren van deze website

MasterProjects stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor MasterProjects een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. MasterProjects vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

 

Informatie op deze website

MasterProjects stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor MasterProjects de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met MasterProjects om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren. De informatie op deze website is van algemene aard. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat MasterProjects niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

 

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij MasterProjects of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en MasterProjects in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van MasterProjects. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van MasterProjects of haar leveranciers, behoudt MasterProjects zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Het is u toegestaan om een print te maken van het op de website ter beschikking gestelde materiaal voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MasterProjects, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken of te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.masterprojectsbv.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van MasterProjects, waarbij de website binnen de kaders van MasterProjects verschijnt) aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt MasterProjects zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

 

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.